دامنه (ثبت – تمدید – انتقال) « فناوری اطلاعات و ارتباطات روبین

دامنه (ثبت - تمدید - انتقال)

پسوند
مدت
ثبت
تمدید
انتقال + تمدید یکساله
ir.
1 سال
850,000 ریال
850,000 ریال
850,000 ریال
com.
1 سال
8,200,000 ریال
8,200,000 ریال
8,200,000 ریال
net.
1 سال
9,000,000 ریال
9,000,000 ریال
9,000,000 ریال
org.
1 سال
8,000,000 ریال
8,000,000 ریال
8,000,000 ریال
us.
1 سال
4,000,000 3,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
info.
1 سال
6,000,000 5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
biz.
1 سال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
me.
1 سال
9,500,000 9,000,000 ریال
9,500,000 ریال
9,500,000 ریال
co.
1 سال
15,000,000 13,500,000 ریال
15,000,000 ریال
15,000,000 ریال
co.uk.
1 سال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
io.
1 سال
15,500,000 ریال
15,500,000 ریال
15,500,000 ریال